Rekrutacja

Kursy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób dorosłych, bez względu na dotychczas ukończoną szkołę (gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, a także osób po ukończeniu studiów wyższych). Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu danego kursu i uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kurs umożliwia zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej.

Osoba, która po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie branżowej szkoły I stopnia jest to wykształcenie zasadnicze branżowe (zawodowe), natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego trwa caÅ‚y rok.