Egzaminy

Szkoła policealna

Deklaracja do egzaminu zawodowego

Uczeń szkoły policealnej ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Przystąpienie do obu części egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej.

Przypominamy, o terminie składania deklaracji

  1. na sesję zimową (styczeń/luty) do 15 września roku poprzedzającego egzamin (np. na sesję w zimie 2023 deklaracje należy złożyć do 15 września 2022)
  2. na sesję letnią (czerwiec/lipiec) do 07 lutego danego roku kalendarzowego (np. na sesję lato 2023 deklarację należy złożyć do dnia 07 lutego 2023)

Warunki zdania egzaminu zawodowego

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin zawodowy.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.